Over De Wondere wereld van de fotosynthese

De Wondere wereld van de fotosynthese

Fotosynthese

Avondlezing door Paul Struik (Head of the Centre for Crop Systems Analysis and Professor of Crop Physiology at Wageningen University) georganiseerd door de Haarlemse Chemische Kring. De lezing wordt voorafgegaan door de Algemene Ledenvergadering.

Inleiding op de lezing
Elke morgen bij zonsopgang start een wonderlijk proces dat de wereld draaiend houdt. We noemen dat proces fotosynthese. Groene bladeren vangen fotonen op en converteren die zonne-energie in chemische energie. Deze energie moet vervolgens omgezet worden in een metabolisch bruikbare vorm, zodat CO2 kan worden vastgelegd in de vorm van suikers die worden benut voor metabolisme, groei en onderhoud. Licht is niet alleen maar nuttig, het kan voor een plant ook gevaarlijk zijn. En CO2 moet een weg vol hindernissen afleggen vanuit de omgeving naar de chloroplasten, waar de vastlegging kan plaatsvinden. Planten beschikken over ingewikkelde manieren om evenwicht te laten ontstaan tussen opvang en benutting van energie. Dat maakt het kwantificeren van efficiëntie heel lastig. We zullen laten zien hoe met betrekkelijk eenvoudige middelen kwantitatief inzicht kan worden verkregen in allerlei processen, zowel bij C3 als bij C4 fotosynthese, en hoe we dat inzicht kunnen gebruiken om planten en gewassen productiever te maken, bijvoorbeeld door ze slimmer met fluctuerende lichtniveaus om te laten gaan.

Contributie
De penningmeester verzoekt de leden om de contributie van 15 Euro voor het verenigingsjaar 2017 (Jan-Dec 2017) alsnog zo snel mogelijk over te maken naar banknummer
NL98 RABO 0326 3956 28, ten name van F.H.P. Koning inzake H.C.K.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar s.groenendijk@planet.nl.